Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti

platné pre Slovenskú republiku

I. Základné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“ či „obchodné podmienky“) upravujú vzťahy pri dodávkach tovaru a služieb firmou LL business s.r.o., IČ 45 352 585, so sídlom Bratislava, Zámocká 8, 811 01, zapísaná v obchodnom registri, vedeného Okresným súdom Bratislava I., oddiel Sro, vložka 62630/B (ďalej len „dodávateľ“) a odberateľom (ďalej len „odberateľ“ alebo „kupujúci“) a sú záväzné pre celý obchodný styk s dodávateľom. Odlišné písomné ustanovenie účastníkov má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

2. Pre účely týchto obchodných podmienok majú nižšie uvedené pojmy nasledujúci význam:

a) dodávkou sa rozumie fyzické doručenie tovaru odberateľovi na dohodnuté miesto plnenia,

b) miestom plnenia sa rozumie každé z miest popísaných v objednávke a/alebo v technickej špecifikácii, kde má byť doručená dodávka,

c) objednávkou sa rozumie záväzná požiadavka odberateľa na dodanie tovaru a prípadných služieb s tým spojených, ktorých prijatie je dodávateľom písomne potvrdené,

d) technickou špecifikáciou sa rozumie špecifikácia tovaru, ktorý má byť dodaný dodávateľom, uvedená na internetových stránkach dodávateľa www.klips.sk,

e) tovarom sa rozumie tovar popísaný v objednávke a detailne určený v technickej špecifikácii,

f) dodacím listom sa rozumie potvrdenie odberateľa o dodaní tovaru,

g) zaplatením sa rozumie zaplatenie dohodnutej čiastky (kúpnej ceny) v hotovosti v pokladni dodávateľa alebo pripísaním dohodnutej čiastky na bankový účet dodávateľa, prípadne zaplatenie za tovar formou dobierky.

3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.12.2013 a rušia všetky predchádzajúce ustanovenia obchodných podmienok platných do dátumu účinnosti týchto obchodných podmienok. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodní podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

4. Dodávateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité len k uskutočneniu plnenia zmluvy s odberateľom a nebudú inak spracované, sprístupňované, zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (tj. poskytnutie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté odberateľom dodávateľovi za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, predovšetkým so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Odberateľ dáva dodávateľovi svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovávaniu týchto osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzavierané kúpnou zmluvou, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovávaním. Odberateľ má právo prístupu k svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Odberateľ má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním, poskytnutím, sprístupnením osobných údajov a to písomným odvolaním zaslaným na adresu sídla spoločnosti dodávateľa.

Práva odberateľa ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov upravuje § 20 až § 22 zákona o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sa nesprístupňujú tretí m osobám, nezverejňujú sa a ani sa neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín.

5. Odberateľ podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzatváranej medzi dodávateľom a odberateľom. V rozsahu, v ktorom sa ustanovenie zmluvy uzatvorenej medzi dodávateľom a odberateľom líši od týchto podmienok, alebo sú s nimi v rozpore, sú rozhodujúce ustanovenia takejto písomnej zmluvy.

6. Všetky zmluvy o kúpe tovaru uzatvorenej medzi dodávateľom a odberateľom sú uzatvárané podľa ustanovení o kúpnej zmluve § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

II. Predmet zmluvného vzťahu

1. Dodávateľ sa potvrdením objednávky zaväzuje dodať odberateľovi predmet plnenia za podmienok, spôsobom a v rozsahu stanovenom v potvrdenej objednávke a týmito obchodnými podmienkami.

2. Odberateľ sa zaväzuje prevziať dodaný tovar, a zaplatiť za plnenia dodávateľa dohodnutú cenu.

III. Vznik zmluvného vzťahu

1. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru odberateľom dodávateľovi. Kúpna zmluva je uzatvorená až momentom doručenia záväzného súhlasu dodávateľa odberateľovi s týmto jeho návrhom, a to akýmkoľvek spôsobom, alebo tým, že dodávateľ dodá tovar odberateľovi. V prípade, že tak dodávateľ rozhodne, je zmluva uzatvorená až momentom, kedy bude dodávateľovi doručená odberateľom podpísaná akceptácia súhlasu dodávateľa s objednávkou doručená odberateľovi podľa predchádzajúcej vety.

IV. Ceny, platobné podmienky

1. Cena za plnenia dodávateľa je uvedená v objednávke. Ak nie je uvedené inak, je cena dohodnutá bez príslušnej DPH.

2. Ak nie je dohodnuté inak, bude fakturácia ceny plnenia realizovaná nasledovne:

a) 100% z celkovej ceny plnenia je uvedenej v objednávke vrátane DPH ihneď po potvrdení objednávky ako záloha,

b) 100% z celkovej ceny plnenia je uvedenej v objednávke vrátane DPH na dobierku pri dodaní tovaru.

3. Ak nie je dohodnuté inak, je splatnosť faktúr 7 dní od dátumu ich zaslania doporučenou poštou na adresu sídla odberateľa uvedenú v objednávke. V prípade oneskorenia odberateľa s platením fakturovanej čiastky sa odberateľ zaväzuje zaplatiť dodávateľovi zmluvní pokutu vo výške 0,5 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Za deň zaplatenia faktúry sa považuje deň, kedy je platba pripísaná na účet dodávateľa.

4. V prípade omeškania odberateľa s platbou akejkoľvek čiastky voči dodávateľovi, je dodávateľ oprávnený prerušiť svoje plnenia voči odberateľovi, a to až do okamihu úplnej úhrady všetkých dlžných čiastok. V takom prípade dodávateľovi neplynú lehoty k plneniu a odberateľ nie je oprávnený požadovať po dodávateľovi náhradu škôd a sankcií vzťahujúcich sa k prerušeniu plnenia dodávateľa.

5. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Predávajúci vždy pri potvrdení objednávky potvrdí tiež platnosť ceny objednaného tovaru. V prípade, že predávajúci nahlási cenu vyššiu, ako je uvedená na objednávke, môže odberateľ novú cenu prijať alebo dodávku odmietnuť.

V. Dodávka a termín plnenia

1. Ak nie je v objednávke dohodnuté inak, začne lehota k dodaniu tovaru plynúť až okamžikom zaplatenia zálohy. Zaplatením zálohy sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet dodávateľa.

2. Dodávateľ dodá tovar v súlade s predpokladaným termínom uvedeným v objednávke, na miesto plnenia za podmienky, že je dodávateľovi riadne zaplatená aspoň záloha. Dodávateľ má právo, v prípade vzniku nepredpokladaného problému s dodaním tovaru na strane dodávateľa, posunúť termín dodania tovaru najviac o 60 dní. Dodávateľ má povinnosť o tomto posune termínu dodania tovaru bezodkladne informovať odberateľa. Ak nie je v objednávke dohodnuté inak, tovar je dodávaný Ex works, v súlade s Incoterms 2010 (náklady i rizika spojené s dodávkou tovaru prechádzajú na kupujúceho v závode dodávateľa, a to okamžite, ak je tovar pripravený kupujúcemu k odberu. Po prevzatí tak splní predávajúci svoju povinnosť, ostatné náklady na dopravu do miesta určenia už obstaráva kupujúci).

3. Odberateľ je povinný zaistiť prevzatie tovaru v termíne dohodnutom v objednávke, ak nie je dodávateľom odberateľovi vopred oznámený náhradní termín dodania tovaru. Ak nie je doba dodania tovaru dohodnutá, považuje sa za ňu doba primeraná s prihliadnutím k povahe tovaru a k miestu dodania a nie je tým dotknuté oprávnenie dodávateľa podľa bodu V. 2.

4. Dodanie tovaru musí byť odberateľom potvrdené podpisom dodacieho listu, v prípade, že nie je spôsob potvrdenia o dodaní tovaru dohodnutý inak. Dodací list môže za odberateľa podpísať osoba uvedená v objednávke ako aj osoba oprávnená jednať v mene odberateľa, štatutárny orgán odberateľa, akýkoľvek zamestnanec odberateľa s tým, že k svojmu podpisu vyššie uvedenej osoby pripoja pečiatku odberateľa alebo osoby, ktorá sa preukáže plnou mocou od odberateľa, pričom originál plnej moci bude pripojený k dodaciemu listu. V prípade, že odberateľ odmietne podpísať dodací list alebo nie sú splnené podmienky podľa predchádzajúcej vety, nie je dodávateľ povinný tovar predať a dodávateľ v tejto súvislosti nenesie zodpovednosť za prípadné predĺženie termínu dodania tovaru do jeho riadneho prevzatia odberateľom, a odberateľ je povinný bezodkladne nahradiť dodávateľovi náklady, ktoré vznikli z dôvodu neprevzatia tovaru odberateľom.

5. V prípade, že odberateľ nebude poskytovať súčinnosť pri prevzatí tovaru po dobu dlhšiu než 10 dní, je dodávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. V takom prípade, je dodávateľ oprávnený ponechať si odberateľom uhradenú zálohu ako zmluvnú pokutu za neposkytnutie súčinnosti pri prevzatí tovaru. Zmluvná pokuta sa nezapočítava do náhrady škody.

VI. Chyby tovaru

1. Odberateľ sa zaväzuje vykonať prehliadku tovaru ihneď pri jeho dodávke a prípadné zjavné chyby tovaru uviesť do dodacieho listu, inak platí, že tovar bol dodaný riadne, v súlade s objednávkou a bez chýb. Odberateľ sa zaväzuje pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie škatule a pod.) podľa priloženého prepravného listu. Odberateľ je povinný odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že je poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku odberateľ od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v preberacom protokole prepravcu a ihneď to telefonicky a písomne oznámiť dodávateľovi.

VII. Prechod rizika, prechod vlastníctva

1. Riziko vzniku škody na tovare alebo jeho straty prechádza na odberateľa okamihom odovzdania tovaru dopravcovi na prepravu do miesta určenia.

2. Vlastnícke právo k predmetu plnenia prechádza na odberateľa úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar dodávateľovi.

VIII. Ďalšie ustanovenia

1. Odberateľ si je vedomý, že mu kúpou produktu, ktorý je v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentu predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade zvláštnu zmluvou dohodnuté inak.

2. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu odberateľa preklad textu zmluvy, platí, že v prípade akýchkoľvek jazykových rozporov vo význame pojmov je rozhodnou verziou platná zmluva v slovenskom jazyku. Uzatvorená zmluva je dodávateľom archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú jasné z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Odberateľ má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodní podmienky sú zobrazené na webových stránkach www.klips.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcie odberateľom a neobmedzený prístup k platnému zneniu.

IX. Rozhodné právo a miestna príslušnosť súdu

1. Právne vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom sa riadia slovenským právom, presnejšie príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení, ako i s predpismi s tým súvisiacimi.

2. Ak sa nepodarí vyriešiť spory vyplývajúce zo záväzkového vzťahu medzi dodávateľom a odberateľom mimosúdne, strany sa dojednávajú, že príslušným súdom na riešenie všetkých prípadných vzniknutých rozporov bude okresný súd príslušný podľa sídla dodávateľa.

LL business, s.r.o.